Stanovy sdružení

Autor:  Mgr. Jarmila Machalíčková

Stanovy Komunitní školy T.R.N.K.A.
Čl. 1.
Název a sídlo
Název: Komunitní škola T.R.N.K.A.
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Újezd č. 320
763 25 Újezd č. 320

Čl. 2
Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je   rozvoj komunitního školství jako základního článku celoživotního vzdělávání v obci Dolní Lhota a jejím okolí. Sdružení bude podporovat aktivity Základní školy Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvkové organizace směřující ke zlepšení kvality výuky, zvýšení úrovně znalostí, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí ve škole a v obci, včetně dalších forem předškolního, mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků a občanů.
2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o  zapojení dětí, mládeže a občanů v produktivním věku i seniorů do dění ve škole i v obci. Sdružení bude podporovat zájem dětí, mládeže a občanů o jazykovou výuku, počítačové dovednosti, zdravý životní styl, řemeslné a výtvarné techniky, sportovní aktivity. Sdružení bude dále usilovat o  rozvoj partnerství obec-škola-veřejnost,  o zvýšení úrovně zaměstnanosti občanů,  uspokojování vzdělávacích, kulturních, sociálních a rekreačních potřeb místních obyvatel.

Čl. 4
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení, případně cizí státní příslušník vyvíjející činnost nebo působící v souladu s těmito stanovami. Každou právnickou osobu zastupuje jeden zástupce s jedním hlasovacím hlasem.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d)    zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení
f) neuhrazením členských příspěvků.
5. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1.    Člen sdružení má právo:
a)
účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) podílet se na činnosti sdružení

2.    Člen má povinnost zejména:
a)
dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a)
valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda.

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává rada sdružení podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada sdružení svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o zrušení členství,
e) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

 

Čl. 8
Výbor sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada sdružení řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě sdružení vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
3. Rada sdružení má nejméně 3 členy.
4. Radu sdružení svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně.
5. Rada sdružení zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
6. Předseda a místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
7. K zajištění činnosti sdružení může rada sdružení zřídit  sekretariát sdružení.
8. Rada sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada sdružení.
11. Funkční období členů výboru trvá 4 roky.
12. Členy první rady sdružení se po registraci stávají jmenováním členové přípravného výboru.
13. Členství v radě sdružení zaniká rezignací, úmrtím nebo odvoláním schváleným prostou většinou členů výkonného výboru.

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady sdružení, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky
d) dotace a granty,
e) vedlejší příjmy z vložného na seminářích, kurzech a dalších akcích pořádaných sdružením
f) vedlejší příjmy z prodeje výrobků účastníků kurzů
3. Případný zisk je využit v souladu s cíli sdružení dle článku 3 těchto stanov.
4. O mimořádných výdajích rozhoduje rada sdružení s předsedou sdružení.
5. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Dolní Lhotě dne 23.12.2010
Přípravný výbor:

Jméno a příjmení
1. Mgr. Jarmila Machalíčková
2. Mgr. Jana Motyčková
3. Mgr. Ivana Grácová
4. Petra Remešová
5. Lenka Nováková

Komentáře nejsou povoleny.